//header( 'Location: http://annemariemaes.net/' ) ; so-on.annemariemaes.net

so-on.annemariemaes.net

 

 

 

 

 

 

 

NEWS
WOMEN EMPOWERMENT AND ECO-TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
BIO
INSTALLATIONS
PERFORMANCES
WORKSHOPS
BLOG : OPENGREENS.NET
TEXTS
LECTURES
STREAMING AUDIO
STREAMING VIDEO
UNAMAS ARCHIVES
LOOKINGGLASS ARCHIVES
UPGRADE!
sitemap
 
    
newsletter
   


 

BACK:
no2pho [from noise to voice] by so-on  

 
notovo/ concept [nl]
so-on aka unamas     print
 
From Noise To Voice, of kortweg NoToVo [werktitel], is een audiovisuele installatie die een artistiek onderzoek voert naar interactieve expressie- en presentatievormen binnen het digitale kunstveld. Er gaat een specifieke aandacht uit naar de synesthetische relatie tussen beeld en geluid, en tussen mens en computer.

De kern van het project is een analyse van- en onderzoek naar de gedragingen van taal in zijn verschillende verschijningsvormen: auditief, beeldtaal, bodylanguage; en hoe deze verschillende elementen zich verhouden tot mekaar en functioneren binnen een zichzelf organiserend systeem waarin mens en computer fungeren als sender en receiver en omgekeerd.


'We must find out what words are and how they function. They become images when written down, but images of words repeated in the mind and not of the image of the thing itself.' W.S. Burroughs


Het achterliggende idee is het onderzoeken van hedendaagse vormen van communicatie, samenwerking en interpretatie; en alle verschuivingen en verschillen aan betekenis die een realtime en procesmatig interactief informatiesysteem genereert.

'Taal' en 'speech' zijn het middel bij uitstek om ons uit te drukken. Opmerkelijk genoeg is taal echter niet alleen een middel om te communiceren, maar vormt zij door haar complexe structurele en semantische eigenschappen dikwijls een barri�re voor communicatie tussen de verschillende actoren.
Gefascineerd door deze dubbele werking van de taal, door haar enerzijds vormgevende en anderzijds eindeloos tekortschietende werking, wil deze installatie op een analyserende en synthetiserende wijze een onderzoek voeren naar dit complexe gedrag van �taal� en �speech�, gesitueerd in een interactie tussen mens en machine.

De basis van het systeem wordt gevormd door realtime gegenereerde synthetic speech. Hieraan worden verschillende klank- en beeldpatronen, die constant gemoduleerd worden door een spati�le bodylanguage, op een generatieve en spati�le manier gekoppeld.

Het principe van de installatie is het volgende:
In de ruimte staan verschillende klankbronnen opgesteld. Elke bron geeft eenzelfde basistekst weer. Eenzelfde audiostream die echter, per bron, op een verschillende wijze gemutileerd is. Bij de ene bron zijn bvb. bepaalde klinkers weggelaten, bij de andere bepaalde medeklinkers, etc. Hiervoor wordt gewerkt met fonemen-listings. [meer uitleg hierover in het technische gedeelte van dit dossier].
Elke foneem heeft zijn eigen specifieke parameters die variabel zijn [frequentie, pitch]. Deze variabele parameters worden continu gemoduleerd door toedoen van de bewegingen van de bezoeker in de installatie-ruimte. De bezoeker is immers uitgerust met een sensor die zijn bewegingen registreert en de data ervan doorgeeft aan het systeem.
Deze bewegings-informatie treedt op als modulator voor de parameters van de fonemen, waardoor de synthetisch gegenereerde klank op een continu veranderende basis auditief wordt weergegeven.
Dezelfde werkwijze geldt voor het realtime weergegeven beeld, dat volgens een algorithme gegenereerd wordt uit de getallen-informatie die voortkomt uit de variabele fonemen-parameters.
Door deze psychogeografische link kan de bezoeker dus �binnendringen� in- en interageren met klank en beeld, naarmate zijn bewegingsgedrag in de ruimte.
Op een welbepaald punt in de installatieruimte convergeren de verschillende informatiestromen. Alleen op dat punt kan de bezoeker toegang krijgen tot de volledige informatie om er vervolgens een semantische betekenis aan te extraheren die dan ook audiovisueel wordt weergegeven.
De 'volledige' audiovisuele weergave zal steeds persoonsgebonden blijven, en is een momentweergave van de interactie tussen mens en machine binnen het systeem. Soms zal het systeem 'zingen', op een ander moment zal het 'fluisteren' of 'hakkelen', of misschien heel koel de informatie declameren.


'The function of poetry isn�t to impose a single vision or consciousness, but to liberate similar processes in others.' Jerome Rothenberg


Het doel van dit project is een context cre�ren voor onderzoek en ontwikkeling naar actuele audiovisuele samenwerkingen tussen mens en machine. Het onderzoek en de realisatie van het project worden geconcretiseerd in een samenwerking tussen de betrokken researchers [kunstenaar, componisten, programmeurs, interaction designers], en wordt in verschillende fases opengesteld voor discussie, uitwisseling en reflectie met het publiek.


 

 
 

so-on --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium
soon♥so-on.annemariemaes.net --- tel +32 2 410 9940